Hva går Maslow sin behovspyramide ut på og hva kan vi lære av den?

Maslow sin behovspyramide er den av behovsteoriene som er aller mest velkjent i verden.

Han påsto at alle behovene må oppfylles nedenfra. De tre nederste behovene som går på fysiologiske behov, behov for trygghet og sosiale behov er mangelbehov og disse manglene ville virke som drivkrefter for prosesser i mennesket og foregår helt til disse mangelbehovene er dekket. Disse tre nederste behovene mente Maslow var de sterkeste og behovet for selvhevdelse og selvrealisering av sitt eget liv ville normalt holde seg i bakgrunnen til disse behovene ble dekket fullt og helt. Det første trinnet i vekstprosessen var støtte og anerkjennelse fra andre og det å utvikle en god selvrespekt.

  • FYSIOLOGISKE BEHOV

Nederst i pyramiden er behovet for nok mat, vann og et godt sted å bo, sammen med behovet for søvn og for aktivitet.

  • TRYGGHET

Her kommer opplevelsen av trygghet og stabilitet og beskyttelse. Først når disse behovene er anerkjent og godt tilfredsstilt så kan man bevege seg oppover på pyramiden.

  • SOSIALE BEHOV

På dette nivået finner man behovet for fellesskap, kjærlighet og vennskap. Alle mennesker behøver å ha gode sosiale relasjoner. Det er viktig med kjærlighet fra sin kjæreste, gode nære vennskapsrelasjoner, anerkjennelse og gode relasjoner til sine arbeidskollegaer og til sjefen og til naboer. Opplevelsen av å bli godtatt, inkludert og være godt likt av de rundt seg.

  • RESPEKT OG ANERKJENNELSE

Her på dette nivået finner vi behovet for respekt, anerkjennelse og status i samfunnet.

  • BEHOV FOR SELVREALISERING

På dette øverste nivået kommer behovet for å virkeliggjøre sine mål og bruke sine evner og medfødte talenter for å oppnå opplevelser som føles som høydepunkter i livet.

Som vi ser så går Maslow sin pyramide ut på å finne frem til grunnleggende behov som kan forklare vår adferd og motivasjon. Maslow hevdet at behovet for trygghet og sosiale og fysiologiske behov var de aller viktigste og først når man hadde fått dekket disse så ville man få en større trang til å dekke behov for selvrealisering og å bruke egne medfødte evner og talenter.